Διασυνοριακή Καθοδήγηση γiα τη Δικτύωση & Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων 


H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλαίσια του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013

  Copyright © 2012. All Rights Reserved.